Uprawnienia i ulgi dla osób z cukrzycą


Co może odliczyć diabetyk składając roczne zeznanie podatkowe? Jakie inne ulgi i uprawnianie przysługują osobom z cukrzycą?
Aby móc skorzystać z uprawnień i ulg dla osób niepełnosprawnych, trzeba posiadać prawnie potwierdzony status osoby niepełnosprawnej, czyli orzeczenie o niepełnosprawności.
Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument stwierdzający niepełnosprawność w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym wydany przez Instytucje Orzekające, takie jak Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Stopnie niepełnosprawności
Osoby, które ukończyły 16 lat zaliczane są do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

● do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,

● do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,

● do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Dzieci do lat 16 otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności bez oznaczania stopnia.

Z jakiej pomocy można skorzystać?
Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności pozwala korzystać (oczywiście po spełnieniu konkretnych warunków) z szeregu form pomocy, m.in. z:

● uzyskania odpowiedniego zatrudnienia np. w zakładach pracy chronionej lub zakładach aktywności zawodowej,

● korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych, takich jak prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy,

● korzystania z turnusów rehabilitacyjnych.
Każda osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie może skorzystać z dofinansowania na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie w życiu codziennym.
Niepełnosprawni mogą skorzystać również z szeregu innych przepisów prawnych dotyczących komunikacji miejskiej, karty parkingowej, poczty, telekomunikacji, podatków, kultury fizycznej i sportów, edukacji, a także szkolnictwa wyższego.


PFRON – na co przeznaczane są środki?
Ważną rolę w ułatwieniu dostępu do edukacji oraz innych programów dla osób niepełnosprawnych odgrywa pomoc udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, np. w ramach programów celowych. PFRON wspiera osoby niepełnosprawne, jak i pracodawców.
Środki Funduszu przekazywane są przede wszystkim na:

● pomoc dla indywidualnych osób niepełnosprawnych – przede wszystkim za pośrednictwem powiatów,

● wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych,

● finansowanie specjalistycznych placówek, takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej,

● przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej, np. Zakłady Aktywności Zawodowej.

Co przysługuje diabetykowi w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Codzienność diabetyka to przeważnie samokontrola, zażywanie leków lub podawanie insuliny. Osoby będące na terapii pompowej co trzy dni zmieniają zestawy infuzyjne. W celu lepszego wyrównania cukrzycy, diabetycy stosują systemy monitorowania glikemii. Wszystko to jednak związane jest z ponoszeniem ogromnych nakładów finansowych. Mimo refundacji leków, insulin czy zestawów infuzyjnych koszty w dalszym ciągu pozostają na bardzo wysokim poziomie.
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą choć w minimalny sposób obniżyć te wydatki, korzystając z jednej z najpopularniejszej ulgi podatkowej – czyli ulgi rehabilitacyjnej. Na jej podstawie uzyskujemy częściowy zwrot poniesionych kosztów w momencie rocznego rozliczenia podatkowego z Urzędem Skarbowym.

Ulga rehabilitacyjna: wydatki limitowane i nielimitowane
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych zostały podzielone na dwie kategorie:

● wydatki limitowane, czyli wydatki do wysokości określonego limitu,

● wydatki nielimitowane, które mamy prawo odliczyć w całej wartości poniesionych kosztów.


Do wydatków limitowanych można zaliczyć przede wszystkim opłacenie przewodników dla osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w tym utrzymanie psa asystującego osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo wydatkiem limitowanym jest także użytkowanie samochodu osobowego, który jest własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej.
Jednym z wydatków limitowanych jest również zakup leków. Można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł (patrz ramka obok) pod warunkiem, że lekarz specjalista stwierdzi, iż osoba niepełnosprawna powinna stosować leki na stałe lub czasowo.

Co jest potrzebne do odliczenia wydatków?
Wykaz wydatków, które może odliczyć od dochodu osoba niepełnosprawna lub podatnik, na którego utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna jest obszerny. Należy również spełnić pewne kryteria, np. aby odliczyć niektóre wydatki trzeba posiadać konkretny stopień niepełnosprawności, o których wspomnieliśmy już wcześniej. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Zazwyczaj jest to faktura, ale również może to być rachunek imienny, umowa czy dowód zapłaty.
Dokument powinien być wystawiony na osobę niepełnosprawną, jednak przepisy w tej kwestii nie są jasno określone, dlatego też gdy faktura brana jest na rodzica lub opiekuna prawnego warto jest dopisać, że wydatek został przeznaczony na dziecko niepełnosprawne. Natomiast, jeśli faktura wystawiona jest na dziecko, należy wtedy wpisać imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna.
Orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem, który może znacznie ułatwić życie osobom niepełnosprawnym chorującym na cukrzycę. Korzyści, jakie diabetyk może uzyskać, dzięki posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności jest wiele. Tym bardziej więc warto zainteresować się tematem orzecznictwa o niepełnosprawności. Ulga na lekarstwa i odliczenie niezbędnego do życia sprzętu może być odciążeniem finansowym dla osób niepełnosprawnych z cukrzycą.

Wanda Łakomy

Artykuł powstał we współpracy z portalem Diabdis.com i mojacukrzyca.org
Czy złożyłeś już swój PIT? Nie? Dowiedz się co możesz odliczyć: http://www.szugarfrik.pl/2016/04/20/porozmawiajmy-o-podatku/

Tags

You may also like...

0 thoughts on “Uprawnienia i ulgi dla osób z cukrzycą”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *